Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category General

Removal bicycle wrecks

To keep the campus livable, Parkmanagement collects bicycle wrecks twice a year. In order to have sufficient capacity for bicycle racks at the start of the academic year, bicycle wrecks will be collected shortly.

From this June on the bicycle wrecks were labelled with a request to the owner to remove the bicycle. In the week of 22 August the bicycle wrecks will be collected and moved to a depot (situated at Mekelweg). There they will be kept locked up. The owner can collect his or her bicycle from Monday 29 August to Friday 1 October. Collection is only possible by appointment; on Monday, Tuesday, Thursday and Friday, between 08.00 and 12.00 hours. Please contact Parkmanagement (Parkmanagement-cre@tudelft.nl) beforehand in order to make an appointment so that someone can come to the depot to grant access.

_____________________________________

Verwijderen fietswrakken

Om de campus leefbaar te houden verzamelt Parkmanagement tweemaal per jaar fietswrakken in. Om genoeg plekken in de fietsenrekken te hebben bij de start van het academisch jaar worden fietswrakken komende tijd verzameld.

Vanaf eind juni zijn de fietswrakken voorzien van een label met het verzoek aan de eigenaar om de fiets te verwijderen. In de week van 22 augustus worden de wrakken ingezameld en naar een depot (aan de Mekelweg) verplaatst. Daar staan ze op slot. De eigenaar kan vanaf maandag 29 augustus tot en met vrijdag 1 oktober zijn of haar fiets ophalen. Afhalen kan enkel op afspraak; op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tussen 08.00 en 12.00 uur. Graag hiervoor mailen naar Parkmanagement (parkmanagement-cre@tudelft.nl). Via die weg wordt een afspraak gemaakt zodat iemand naar het depot kan gaan om toegang te verlenen.

Queen Máxima and Minister Dijkgraaf visit Delft University of Technology Reception Week

Scroll down for Dutch

High-profile visitors during Delft’s Reception Week (OWee) and Introduction Programme (IP) for new students: Her Majesty Queen Máxima and Minister Dijkgraaf of Education, Culture and Science visited the Activity Market and talked to students about mental well-being. Queen Máxima is honorary president of the MIND Us foundation, which is dedicated to the mental health of young people between the ages of 12 and 27. Student welfare is a subject that is also high on the agenda of both Minister Dijkgraaf and TU Delft.

During the annual reception week, new students get to know the campus, the city of Delft, student organizations and of course each other. Wednesday 24 August saw the activities market, where more than 60 different sports, cultural and social associations introduced themselves to the students. “During the OWee and the IP, students start building a vital social network; leisure activities and associations can play an important role in this. In the past few years we have seen that having to do without this has a negative impact on the well-being of our students,” says Rob Mudde, Vice Rector Magnificus and Vice President Education of TU Delft.

The OWee, the Reception Week, is the multi-day introduction for all incoming first-year bachelor students at TU Delft, InHolland University of Applied Sciences and The Hague University of Applied Sciences. For master’s students, exchange and transition students, TU Delft organises the Introduction Programme (IP).

During the market, Queen Máxima and Minister Dijkgraaf visited LGBT+ youth association Outsite, platform for students with a disability Student Onbeperkt (Student Unlimited), student jazz association Groover and football association Ariston. Afterwards, they spoke about the mental well-being of students with, among others, a student psychologist, a student advisor, a lecturer, the student official of the municipality of Delft and, of course, with students themselves.

The MIND Us Foundation, of which Queen Máxima is honorary president, is committed to bringing the mental problems of young people to the attention of the public and develops initiatives to increase the mental health of young people. A working visit like this supplies MIND Us with important input. Rob Mudde also joined the dialogue: “Students are under increasing pressure to perform in all sorts of areas and this can jeopardise their well-being. This is a problem that we can only tackle together and that starts with talking about it. In that sense, this meeting is also very important for us as a university.”

Minister Dijkgraaf: “The mental well-being of students is an important issue. I find the figures worrying: a lot of students struggle with mental problems, especially international students and bicultural students. We are going to focus more on prevention, such as making students more resilient and ensuring an inclusive and supportive study environment. We also see that being in touch with the educational institution and with fellow students, reduces stress and increases resilience. Moreover, this personal contact also makes students more inclined to raise the alarm if they are not doing well, and often helps them find support. Institutions of higher education are working together with student organisations on preventative measures. I have made €15 million available annually for this integral approach to student welfare for the coming years, with €1 million available as soon as 2022.”

________________________________

Koningin Máxima en minister Dijkgraaf bezoeken ontvangstweek TU Delft

Hoog bezoek tijdens de Delftse Ontvangstweek (OWee) en het Introduction Programme (IP)  voor nieuwe studenten: Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwamen langs bij de Activiteitenmarkt en spraken met studenten over mentaal welzijn. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting MIND Us die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren tussen de 12 en 27. Studentenwelzijn is een onderwerp dat ook bij de minister én bij TU Delft hoog op agenda staat.

Tijdens de jaarlijkse ontvangstweek maken nieuwe Delftse studenten kennis met de campus, de stad Delft, studentenorganisaties en natuurlijk met elkaar. Woensdag 24 augustus stond de activiteitenmarkt op het programma, waar meer dan 60 verschillende sport-, cultuur- en maatschappelijke verenigingen zich aan de studenten voorstelden. “Tijdens de OWee en het IP beginnen studenten met het opbouwen van een zo belangrijk sociaal netwerk; vrijetijdsactiviteiten en -verenigingen kunnen daar een belangrijke rol in spelen. We hebben de afgelopen paar jaar gezien dat het wegvallen hiervan een negatieve invloed heeft op het welzijn van onze studenten,” zegt Rob Mudde, Vice Rector Magnificus en Vice-President Education van TU Delft.

De OWee, de OntvangstWeek, is de meerdaagse introductie voor alle aankomende eerstejaars bachelorstudenten van de TU Delft, de Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool. Voor master-, uitwisselings- en schakelstudenten organiseert de TU Delft het Introduction Programme (IP).

Koningin Máxima en minister Dijkgraaf brachten tijdens de markt een bezoek aan LHBT+ jongerenvereniging Outsite, platform Student Onbeperkt voor studenten met een functiebeperking, studentenjazzvereniging Groover en voetbalvereniging Ariston. Aansluitend spraken ze over het mentale welzijn van studenten met onder meer een studentenpsycholoog, een studieadviseur, een docent, de studentambtenaar van de gemeente Delft en natuurlijk met studenten zelf.

De Stichting MIND Us, waar Koningin Máxima erevoorzitter van is, zet zich in om de mentale problemen van jongeren onder de aandacht te brengen en ontwikkelt initiatieven om de mentale gezondheid van jongeren te vergroten. Een werkbezoek als dit geeft MIND Us hiervoor belangrijke input. Ook Rob Mudde sloot aan bij het gesprek: “Studenten staan onder steeds meer druk om op allerlei gebieden te presteren en daar kan hun welzijn bij in het gedrang komen. Dat is een probleem dat we alleen samen kunnen aanpakken en dat begint bij erover te praten. In die zin is dit gesprek ook voor ons als universiteit heel belangrijk.”

Minister Dijkgraaf: “De mentale gezondheid van studenten is een urgent thema. Ik vind de cijfers zorgwekkend: veel studenten worstelen met mentale klachten, vooral internationale studenten en biculturele studenten. We gaan meer nadruk leggen op preventie, zoals studenten weerbaarder en veerkrachtiger maken en zorgen voor een inclusief en steunend studieklimaat. We zien ook dat contact met de onderwijsinstelling en met medestudenten zorgt voor minder stress en meer veerkracht. En persoonlijk contact zorgt ervoor dat studenten sneller aan de bel trekken als het niet goed met ze gaat en vaak vinden ze zo ook beter de weg naar hulp. Hoger onderwijsinstellingen werken samen met de studentenbonden aan preventiemaatregelen. Voor die integrale aanpak studentenwelzijn heb ik de komende jaren jaarlijks € 15 miljoen jaarlijks vrijgemaakt, en € 1 miljoen al in 2022.”

MAXIMA mind bezoek delft Robin Utrecht

Fewer parking spaces due to OWee (OntvangstWeek)

From 21 to 25 August, this year’s OntvangstWeek (OWee) will take place in Delft. During these days, all kinds of events will be organised in the city and around the campus for the incoming first-year students of Delft. With these events we hope the new students get to know the campus, each other and the city better so that they can get off to a good start with a new phase in their lives!

During this week, the car park on the Van Der Waalsweg will be used for various events. The car park at the Van Der Waalsweg will be closed from Thursday the 18th of August 00.00 hrs until Friday the 26th of August 17.00 hrs. Please check whether you can travel to the campus by public transport or by bike on these days. Are you coming by car? Then you can park at P-TNW at the Van der Maasweg.

____________________

Minder parkeerplaatsen in verband met de OntvangstWeek (OWee)

Van 21 tot en met 25 augustus vindt dit jaar de OntvangstWeek (OWee) in Delft plaats. Gedurende deze dagen worden in de stad en rondom de campus allerlei evenementen georganiseerd voor de aankomend eerstejaars studenten van Delft. Met deze evenementen hopen we dat de nieuwe studenten de campus, elkaar en de stad beter leren kennen zodat ze goed van start kunnen gaan met een nieuwe fase in hun leven!

Tijdens deze week wordt de parkeerplaats aan de Van Der Waalsweg gebruikt voor verschillende evenementen. De parkeerplaats aan de van der Waalsweg zal van donderdag 18 augustus 00.00 uur t/m vrijdag 26 augustus 17.00 uur afgesloten worden. Kijk of je op deze dagen per openbaar vervoer of op de fiets naar de campus kunt reizen. Kom je met de auto? Dan kun je parkeren op P-TNW aan de Van der Maasweg.

Important! Prevent that you can no longer access your TU Delft mailbox

Scroll down for Dutch

A new way to log in to your email account
TU Delft is dealing with cyber threats and hacking attempts almost every day, and the numbers of threats and attempts have recently been rising. Lately, we have taken various security measures to keep your data and that of TU Delft safe. Most will have gone by unnoticed, but this upcoming security measure you will notice: we’re introducing multi-factor authentication for email on 19 July.

What is multi-factor authentication (MFA)?
Multi-Factor Authentication (MFA) is an effective way to increase security for applications. At TU Delft we already use MFA for various systems, and you may be familiar with MFA from your bank’s mobile banking app. In addition to a username and password, MFA also requires a security code to log in. It takes just one (quick) extra action to significantly increase information security. Until now, your TU Delft email account was accessible with your username and password only, but that will change from 19 July onwards.

Instructions
Step 1: Set up MFA
Check if you have already set up an MFA method; you can do this on the Security Info page of your Microsoft account. The link to this page can be found on the ICT Manuals page. On this page you can see which verification methods are available and have been activated for you. We recommend that you use Microsoft Authenticator as a verification method, but you can also choose from other options, such as SMS. If no method has been set up yet, you can do so right away. If you need help with this, please contact the Service desk.

Step 2: (re)Configure your email client
We recommend that you use Outlook as your email client as it is best suited to this and future security measures. Outlook is available for Windows, Mac and mobile phone. If you are not using Outlook yet, we recommend you to switch.

To access email on your desktop or laptop with Outlook, no further actions are needed after step 1 (checking your MFA method).

To access email on your smartphone or tablet with the Outlook app, or another email program such as Gmail or Apple mail, you do need to take further actions. On the ICT Manuals page you will find instructions per email program for (re)configuring your email account. You can already follow these instructions right now. That way, access to your email will be retained after 19 July.

Have you set up your own email program using IMAP protocol? From 19 July onwards you can only connect to your email through eduVPN while being off-campus. eduVPN can be downloaded for mobile devices via the App Store and Play Store.

Help
Have you followed the instructions but are having trouble accessing your email? Then temporarily use TU Delft webmail and contact ICT via the Self-service Portal for help with resolving your issue.

____________________________________________

Belangrijk! Voorkom dat je geen toegang meer hebt tot jouw TU Delft mailbox

Anders inloggen op je e-mail-account
Vrijwel dagelijks heeft TU Delft te maken met cyberbedreigingen en hackpogingen en dat worden er steeds meer. We hebben de afgelopen tijd verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens en die van TU Delft veilig te houden. Van de meeste merk je weinig of niks, maar deze beveiligingsmaatregel ga je wel merken: op 19 juli voeren we verificatie in twee stappen in voor e-mail.

Wat is verificatie in twee stappen (MFA)?
Verificatie in twee stappen, ook wel bekend als Multi-Factor Authenticatie (MFA), is een manier om applicaties extra te beveiligen. Voor verschillende systemen bij TU Delft werken we er al mee, en anders ken je het waarschijnlijk wel van DigiD of de mobiel-bankieren-app van je bank. Bij MFA is er naast een gebruikersnaam en wachtwoord, ook een beveiligingscode nodig om in te loggen. Het vereist één (snelle) extra handeling die de informatiebeveiliging aanzienlijk vergroot. Je TU Delft-mailaccount was tot nog toe toegankelijk met alleen je gebruikersnaam en wachtwoord, maar dat gaat per 19 juli dus veranderen. 

Wat moet je doen?
Stap 1: MFA-methode instellen
Controleer nu of je al een MFA-methode hebt ingesteld voor toegang tot je e-mailaccount; dit doe je op de Security Info-pagina van jouw Microsoft account. De link naar deze pagina vind je op de ICT Handleidingenpagina. Hier zie je welke aanmeldmethoden voor verificatie in twee stappen er voor jou beschikbaar en geactiveerd zijn. We raden je aan om gebruik te maken van de Microsoft Authenticator app, maar je hebt ook keuze uit andere verificatiemogelijkheden, zoals via sms. Als er nog geen methode is ingesteld, kun je dat direct doen. Heb je hierbij hulp nodig, neem dan contact op met het Servicepunt

Stap 2: E-mailprogramma (opnieuw) instellen
We raden je aan om Outlook te gebruiken als e-mailprogramma omdat dit het beste aansluit bij deze en toekomstige beveiligingsmaatregelen. Outlook is beschikbaar op Windows, Mac en mobiele telefoon. Gebruik je nog geen Outlook, dan adviseren we je om over te stappen. 

Voor toegang tot e-mail op je desktop of laptop met Outlook hoef je na het controleren van je MFA-methode verder geen stappen te ondernemen. 

Voor toegang tot e-mail op je smartphone of tablet met de Outlook app, of een ander e-mailprogramma zoals Gmail of Apple mail moet je wel actie ondernemen. Op de ICT Handleidingenpagina vind je per e-mailprogramma instructies voor het (opnieuw) instellen van toegang tot je e-mailaccount. Je kunt de instructies nu al uitvoeren. Op die manier blijft toegang tot je e-mail ook na 19 juli behouden.

Heb jij jouw eigen e-mailprogramma ingesteld met het IMAP-protocol? Vanaf 19 juli kun je alleen verbinding maken met je e-mail via eduVPN als je niet op de campus bent. eduVPN is te downloaden voor mobiele apparaten via de App Store en Play Store.

Hulp
Heb je de instructies gevolgd, maar ervaar je problemen met toegang tot je e-mail? Gebruik dan tijdelijk TU Delft webmail en neem contact op met ICT via het Selfservice portal voor hulp bij toegang tot je e-mail.

The OWee needs you!

Become a mentor and receive a compensation of 30 euros!

The OWee needs mentors to guide prospective students during the OWee this year. It is of great importance to welcome the new students properly in order for them to be able to have a great study start. Without enough OWee mentors, a lot of students can’t participate in the OWee. So help these student to enjoy a great start and in addition you will receive a compensation of 30 euros!

So do you have time during the OWee (the period from 21 to 25 August) to be an OWee mentor? And do you want to earn 30 euros and have a great week full of fun activities? Read all about the programme of the OWee and what is expected of you as a mentor and register before 14th of August at Mentoren – Meehelpen | OWee 2022!

—————————————————————–

De OWee heeft je nodig!

Word mentor en ontvang een vergoeding van 30 euro!

De OWee heeft mentoren nodig om aankomende studenten te begeleiden tijdens de OWee dit jaar. Het is van groot belang om de nieuwe studenten goed te verwelkomen zodat ze een goede studiestart kunnen maken. Zonder voldoende OWee-mentoren kunnen veel studenten niet deelnemen aan de OWee. Help deze studenten dus om te genieten van een goede start en daarnaast ontvang je een vergoeding van 30 euro!

Dus heb je tijdens de OWee (de periode van 21 t/m 25 augustus) tijd om OWee mentor te zijn? En wil je 30 euro verdienen en een geweldige week vol leuke activiteiten hebben? Lees alles over het programma van de OWee en wat er van jou als mentor verwacht wordt en schrijf je voor 14 augustus in bij Mentoren – Meehelpen | OWee 2022!

Change in collection periods for tuition fees from 12 to 9 months

Scroll down for Dutch

Starting from academic year 2022/2023, TU Delft will change the collection periods for tuition fees from 12 months to 9 months. If you choose to pay in instalments, you will pay 1/9th of the tuition fees each month from September to May. This means that the collection amount will be higher each month (September to May). In the months of June, July and August there will be no more direct debits.

More information about the payment of tuition fees can be found on the website.

Wijziging incassotermijnen collegegeld van 12 naar 9 maanden

Met ingang van studiejaar 2022/2023 past TU Delft de incassotermijnen voor betaling van het collegegeld aan van 12 maanden naar 9 maanden. Kies je voor incassobetaling in termijnen, dan betaal je in de maanden september t/m mei maandelijks 1/9e deel van het collegegeld. Dit betekent dat het incassobedrag per maand (september t/m mei) hoger wordt. In de maanden juni, juli en augustus zullen er geen incasso’s meer plaatsvinden.

Meer informatie over betaling van het collegegeld vind je op de website.

Are you looking for a new laptop?

Consider the TU Delft offer of laptops suitable for studying.

The laptops meet all the course requirements, come with 3 year warranty and are special priced. Want to learn more on TU Delft laptops? Click here fore more information!

Survey public health service

The GGD (public health service) is curious to know how you are doing. Are you sometimes lonely? Do you experience stress? And how has the corona period affected your life? Your answers help us to get a good picture of the health and well-being of young adults in the Netherlands. In this way, together with municipalities and the national government, we can give it a boost!

Are you between 16 and 25 years old and do you live in the Netherlands? Then participate in our survey!

There are no right or wrong answers. It’s about your opinion and your experiences. If you prefer not to answer a question, you can skip it. The questionnaire takes about 10 to 15 minutes to complete.

If you complete the questionnaire, you will also have a chance to win great prizes. We will raffle off the prizes among all participants who have completed the questionnaire. For example an iPad or flyboarding for 2 persons.

Go to www.pandemening.nl/english and fill in the questionnaire.

Exams are coming! Have you registered for your exams in MyTUDelft?

Make sure you register on time for your exams. This can be done in My.TUDelft.nl or via MyTUDelft app (previously called Osiris). If you do not do this, you will not be able to participate.

Registration closes six calendar days before the day of the exam in question. See the weekly overview below with the registration deadline.

Please note that there are no waiting lists and last minute exam registration is not possible. Remember exam registration will start at the start of each quarter, namely 8 weeks before the exam day.

Exam dayDeadline registration
MondayMonday the week before until 23:59
TuesdayTuesday the week before until 23:59
WednesdayWednesday the week before until 23:59
ThursdayThursday the week before until 23:59
FridayFriday the week before until 23:59

More information here:

TU Delft wishes you good luck preparing for your exams!

——

Voor een  tentamen moet je je aanmelden. Je meld je aan in My.TUDelft.nl of via de MyTUDelft app (voorheen Osiris).

Zorg ervoor dat je je op tijd voor je tentamens inschrijft. Doe je dit niet, dan kun je niet deelnemen.

Dit kan tot 6 dagen voor de tentamendag. Zie onderstaand weekoverzicht met de deadline voor inschrijving.

Er zijn geen wachtlijsten en last-minute registratie is niet mogelijk. Om je voldoende tijd te geven wordt de tentamenregistratie aan het begin van elke periode geopend, namelijk 8 weken voor de tentamendag.

TentamendagDeadline inschrijving
MaandagMaandag de week ervoor tot 23.59 uur
DinsdagDinsdag de week ervoor tot 23.59 uur
WoensdagWoensdag de week ervoor tot 23.59 uur
DonderdagDonderdag de week ervoor tot 23.59 uur
VrijdagVrijdag de week ervoor tot 23.59 uur

Meer informatie hier:

TU Delft wens je success met je tentamens!

Help a fellow student for one hour a week. Become a Study Buddy!

Are you a senior TU Delft student and would you like to help out another student during challenges during tier studies?

As a Study Buddy you can support a fellow student with a request for help. You meet up for 1 hour per week to discuss planning, to give advice on how to tackle a certain course or to have a cup of coffee on campus. You determine the purpose and the duration of your teamwork with one of the coordinators of the project. We offer you training on communication- and coaching skills with a certificate.

Who can be a Study Buddy?
•    You’re a TU Delft senior student and you’d like an extra challenge during your studies
•    You’re a good listener and you would like to help out a fellow student
•    You’re available for 1 hour per week during the 2022-2023 academic year

What we offer
•    The valuable experience of coaching and helping a fellow student
•    Training on communication- and coaching skills with a certificate
•    Individual coaching by a Central Counsellor or Psychologist of the TU Delft

Do you need more information or would you like to sign up?
Send an e-mail to horizon-esa@tudelft.nl. Please mention in your e-mail the following:
– name, study in which you are enrolled, student number, language
– what kind of support would you like to offer?

More info? Check here Study Buddy Project

________________________________________________________________

Help een medestudent. Word Study Buddy!

Ben je ouderejaars student en vind je het leuk om een medestudent te helpen bok uitdagingen tijdens de studie? Geef je dan op als study buddy! Als buddy help je één Nederlandse of internationale medestudent met een ondersteuningsvraag. Je spreekt een uur per week met elkaar af. Het kan dan gaan om hulp bij studieplanning, vakken aanpakken of gewoon een babbeltje.
Je spreekt onderling af wat het doel van de begeleiding is en hoe lang het traject duurt. Tijdens het traject wordt ook een training oplossingsgericht coachen aangeboden met certificaat.

Wat moet je in huis hebben als study buddy?
•    je bent ouderejaars student aan de TU Delft en studeren gaat je goed af
•    je kunt goed luisteren en je verplaatsen in anderen
•    Je bent beschikbaar voor een uur per week gedurende het studiejaar 2022-2023

Wat bieden we je?
•    de leerzame ervaring en de voldoening van het coachen van een medestudent
•    Training in coaching en communicatie met eencertificaat
•    Individuele coaching door een student decaan of studenten psycholoog. 
             
Meer informatie of direct aanmelden als Study Buddy?
Stuur een email naar horizon@tudelft.nl met wat informatie over jezelf en een antwoord op de volgende vragen:
– je naam, studie, student nummer

-begeleid je graag een internationale of Nederlandse student?

-wat voor een hulp kan/wil je bieden?

Meer info? Lees hier Study Buddy Project

© 2011 TU Delft