Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Internships and research projects abroad are not recommended

Scroll down for Dutch version

Due to the great uncertainty surrounding the development and spread of the COVID-19 virus worldwide, and being no longer able to fall back on government and business travel insurance in the event of repatriation, (graduation) internships and research projects abroad are not recommended until 1 February, 2021. Faculties can allow exceptions for countries with travel advice colour codes at yellow and green, if there is no alternative in The Netherlands and the consequences of cancelling are disproportionate. No permission will be granted to go to countries with colour codes at orange and red. For more information, check your faculty’s Brightspace regarding internships and the guidelines the faculties have drawn up regarding this matter.

NOTE: Travel is at your own risk. Following the modified Dutch government policy to no longer repatriate citizens in the event of a lockdown, any additional costs incurred and/or any further consequences, such as a delay to the study programme, are the student’s own responsibility.

Some rationales explaining why foreign internships may be allowed in exceptional cases, and why foreign minors and exchange programs are not, include:

• For compulsory internship components, there is sometimes no suitable remote alternative or alternative available in The Netherlands, which can lead to far-reaching consequences for study progress. There are often sufficient alternatives available within The Netherlands for minors and exchange programs.

• Internships are (individually) customized, usually on location at the internship provider and on a small scale. In addition, every internship provider must sign a statement that they can guarantee safety. This allows the TU lecturer and the internship supervisor to monitor quality and safety risks better. These measures make it easier to move with the COVID-19 developments in various countries. Exchange programs require months of preparation time and are therefore less flexible with COVID-19 developments.

• As a result of COVID-19, many foreign education programs are online. This largely eliminates the intercultural experience of a foreign minor or an exchange.

 

 

Vanwege de grote onzekerheid over de ontwikkeling en verspreiding van het COVID-19 virus, wereldwijd en niet meer kunnen terugvallen op overheids- en zakenreisverzekeringen bij repatriëring, worden (afstudeer) stages en onderzoeksprojecten in het buitenland afgeraden tot 1 februari 2021. Faculteiten kunnen uitzonderingen toestaan voor landkleurcodes geel en groen als er in Nederland geen alternatief is en de gevolgen van het annuleren onevenredig zijn. Landkleurcodes oranje en rood betekent altijd: geen toestemming om te gaan. Kijk voor meer informatie op je faculteitspagina op Brightspace voor stages en de richtlijnen die de faculteiten hieromtrent hebben opgesteld.

OPMERKING: Reizen is op eigen risico. Ingevolge het gewijzigde Nederlandse overheidsbeleid om burgers niet langer te repatriëren bij een lockdown, zijn de gemaakte extra kosten en/of eventuele verdere gevolgen zoals vertraging van de opleiding voor eigen rekening van de student.

Reden waarom buitenlandse stages in uitzonderlijke gevallen wel worden toegestaan, en buitenlandse minors en exchange programma’s niet:

  • Voor verplichte stage onderdelen is er soms geen passend remote alternatief of alternatief in Nederland beschikbaar, wat kan leiden tot verregaande consequenties voor de studievoortgang. Voor minoren en exchange programma’s zijn er vaak voldoende alternatieven in Nederland beschikbaar.
  • Stages zijn (individueel) maatwerk, meestal op locatie bij de stagegever en kleinschalig. Daarnaast moet elke stagegever een verklaring ondertekenen dat ze veiligheid kunnen borgen. Hiermee kunnen de TU docent en de stagegever beter toezien op kwaliteit en veiligheidsrisico’s. Door deze maatregelen wordt makkelijker meebewogen met de Covid-19 ontwikkelingen in diverse landen. Exchange programma’s vragen maanden voorbereidingstijd en kunnen daardoor veel minder meebewegen met de Covid-19 ontwikkelingen.
  • als gevolg van Covid-19 zijn veel buitenlandse onderwijsprogramma’s online. Hiermee vervalt voor een groot deel de interculturele ervaring van een buitenlandse minor of een exchange programma.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft